Samen op avontuur!

Privacy

SPO Utrecht neemt privacy serieus en is zich bewust van de huidige privacywetgeving (dit is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, ofwel de AVG). SPO Utrecht is het bestuur van 36 openbare scholen in de stad Utrecht met meer dan 10.000 leerlingen. Ook is zij werkgever van meer dan 1000 medewerkers. Dit betekent dat SPO Utrecht heel veel persoonsgegevens verwerkt. SPO Utrecht is op grond van de AVG eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van al deze persoonsgegevens. Het verwerken dient zorgvuldig te gebeuren, omdat misbruik van persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan leerlingen, medewerkers en aan andere betrokkenen bij SPO Utrecht, maar ook aan het imago van SPO Utrecht zelf. SPO Utrecht hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en door haar worden gegenereerd. In dit privacyreglement wordt beschreven hoe binnen SPO invulling wordt gegeven aan deze belangrijke (wettelijke) verantwoordelijkheid.

Het belang van kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast. Die gegevens zijn van belang om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit betreft resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat is van belang om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

De school gaat de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS pseudonimiseert de gegevens en stelt de geanonimiseerde bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar afzonderlijke scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit kenbaar maken bij de school. De school zorgt er dan voor dat de betreffende gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Onder bijzondere persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gegevens verstaan over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier niet aan de orde. Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.